Giúp Đỡ Hội Viên

help-login

Thư

Hỏi

Làm thế nào để tôi biết thư tôi gửi đã được đọc?

Đáp
Tất cả các thư bạn gửi đi được tự động lưu trong hộp Đã gửi của bạn. Để truy cập hộp Đã gửi của bạn, nhấp vào đây, hay nhấp "Thư" và sau đó "Đã gửi" từ trình đơn trên trang chủ trang thành viên của bạn. Tình trạng của thư đã gửi của bạn được chỉ ra bởi một biểu tượng như sau:

sentmail