Giúp Đỡ Hội Viên

help-login

Thư

Hỏi

Làm thế nào để tôi xoá thư đã nhận và đã gửi của tôi?

Đáp
Để xoá thư trong Hộp thư hay Đã gửi của bạn, nhấp vào hộp chọn bên cạnh thư bạn muốn xoá. Bạn có thể xoá tất cả thư trên cùng một trang bằng cách nhấp vào hộp chọn cạnh "Tiêu đề" gần bên trên của trang. Sau đó nhấp vào nút "Xoá tin nhắn đã chọn".

Những thư đã bị xoá trong hộp thư của bạn sẽ tự động được chuyển đến Thùng rác. Thư trong Thùng rác sẽ được tự động xoá sau 2 ngày. Nếu bạn vô tình xóa thư bạn muốn giữ, bạn có thể chuyển nó vào lại Hộp thư bằng cách nhấp vào ô chọn kế bên thư bạn muốn lấy lại. Bạn có thể tìm lại tất cả thư trên trang hiện tại trong mục Rác bằng cách chọn ô kế bên "Tiêu đề" gần trên cùng trang. Sau đó nhấp vào nút "Chuyển lại vào Hộp thư". Khi bạn xóa thư từ hộp thư Đã gửi, bạn không thể lấy lại nó.

Xin lưu ý rằng nếu bạn xóa thư, tất cả bản sao chép của thư đó cũng sẽ bị xóa. Điều này có nghĩa là nếu bạn sao chép thư đến một thư mục rồi xóa thư đó từ Hộp thư của bạn, bản sao chép trong thư mục cũng sẽ bị xóa. Tương tự, nếu bạn xóa thư từ một thư mục, bản sao trong Hộp thư cũng sẽ bị xóa.

Tất cả thư đều bị tự động xoá sau 2 tháng.