Giúp Đỡ Hội Viên

help-login

Thư

Hỏi

Làm sao để tôi báo cáo những thư đáng ngờ hay khiêu khích?

Đáp
Nếu bạn nhận thư từ hội viên bạn cảm thấy khiêu khích, hay một hội viên bạn tin rằng người đó không trung thực, hay một hội viên hỏi xin tiền, bạn có thể báo cáo hội viên này cho chúng tôi để chúng tôi có thể có những biện pháp thích hợp.

Đơn giản nhấp vào đường dẫn "Thông báo lạm dụng" trong thư. Bạn sẽ được yêu cầu xác nhận rằng bạn muốn báo cáo thư đó là lạm dụng. Nhấp vào "Đồng ý" để báo cáo thành viên đó.

Nếu bạn muốn cung cấp thêm thông tin vì sao bạn báo cáo thành viên đó, vui lòng nhấp vào đây để được hướng dẫn cách báo cáo lạm dụng.