Giúp Đỡ Hội Viên

help-login

Thư

Hỏi

Làm sao để tôi dịch thư?

Đáp
Thành viên Bạch Kim có thể sử dụng công cụ Dịch để dịch thư từ các thành viên khác. Thành viên Vàng và Sơ Cấp cũng có thể dịch thư nhận được từ thành viên Bạch Kim. Khi xem thư bạn muốn dịch, nhấp vào đường dẫn Dịch và chọn cặp ngôn ngữ thích hợp. Sau đó nhấp vào nút "OK". Thư đã được dịch sẽ xuất hiện. Bạn có thể chuyển về lại thư gốc bằng cách nhấp vào nút bên trên thư hay đóng chương trình dịch bằng cách nhấp vào nút "X".

Xin lưu ý rằng đây là hệ thống tự động, nếu thư của hội viên đó viết sai chính tả hoặc ngữ pháp, thư sẽ không được dịch chính xác. Để biết danh sách những cặp ngôn ngữ sẵn có, vui lòng nhấp vào đây.